Background Image

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

w Termika Service Sp. z o. o.

 

 

Poniższy dokument stanowi informację wynikającą z wymogów unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Przedstawia sposób oraz cele
w jakich są przetwarzane Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa związane z ochrona tych danych.

1. Administratorem danych , czyli podmiotem decydującym o tym jak będą przetwarzane Państwa dane jest Termika Service Sp. z o. o., ul. Narwicka 8, 80-557 Gdańsk, Tel: +48 58 35 09 500,
Fax: +48 58 35 09 501, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Numer KRS: 0000324959;
Numer NIP: 957-10-14-402; Numer REGON: 220752089

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych w Termika Service Sp. z o. o. sprawuje Administrator Danych:

- kontakt: Administrator Danych, Termika Service Sp. z o. o., 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 8

- e-mail: biuro@termika.eu

3. Możemy przetwarzać Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia naszej działalności, a w szczególności:

- umożliwia to wykonywanie usług na rzecz klientów/ kontrahentów naszej firmy, pozwala to na komunikację z nimi w ramach prowadzonej przez nasz działalności,

- zapewnia korzystanie z produktów naszej firmy, obsługę transakcji naszych produktów, pozwala na standardowe kontakty z odbiorcami,

- do kontaktów z klientami/ kontrahentami wykonywanych przez nas usług zgodnie z prowadzoną przez nas działalnością,

- rozwoju zakresu naszej działalności poprzez zdobywanie nowych odbiorców naszych usług
i towarów,

- przy prowadzeniu rekrutacji na wolne stanowiska pracy i oraz tworząc bazę potencjalnych kandydatów do przyszłych rekrutacji zgodnie z dostarczanymi aplikacjami,

- umożliwia to korzystanie z naszej strony internetowej,

- aby realizować wszelkie obowiązujące przepisy prawne;

4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO dane osobowe przetwarzamy tylko w celach zgodnych
z prawem i w oparciu o:

- wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a),

- do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b),

- zapewnienie zgodności z obowiązującymi nas wymogami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit c),

- przy celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Termika Service Sp. z o. o. lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f).

5. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

- organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

- podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzane danych osobowych na podstawie zawartych umów,

- podmioty trzecie – tylko przy ograniczeniu do minimum i jeśli jest to warunkowane istnieniem odpowiedniego stopnia zabezpieczenia danych – świadczące usługi na nasz rzecz (np. hosting, wsparcie IT, usługi marketingowe itp.)

6. Państwa dane osobowe mogą podlegać międzynarodowym transferom w ramach prowadzonej przez nas działalności tylko zgodnie z celami, dla których zostały pozyskane, o ile nie podlega to ograniczeniom prawnym.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- dane osobowe związane z dokumentacją zatrudnienia bądź współpracy– przez okres zatrudnienia/ współpracy oraz 50 lat po jej zakończeniu (o ile przepisy nie będą stanowić inaczej),

- dane osobowe wynikające z dokumentacji dotyczącej przepisów podatkowych – przez okres 5 lat lub wg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (o ile przepisy nie będą stanowić inaczej),

- dane osobowe dotyczące prowadzonych rekrutacji – przez okres trwania procesu i 5 lata po jego zakończeniu

- dane osobowe dotyczące prowadzonej bazy aplikacyjnej – przez 5 lata,

- pozostałe dane osobowe przetwarzane w związku z zawartymi umowami – podczas trwania tychże umów i 10 lat po ich zakończeniu (o ile zapisy umowne lub przepisy prawa nie stanowią inaczej)

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa).

9. Podanie danych jest dobrowolne , lecz niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie celów określonych
w punkcie 3.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu.